Publicacions - M'agrada
Felicitem els petits concertistes de Can Canturri en la seva actuació en el FES [...]
Cris Barti 
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)