Publicacions - M'agrada
Després de veure els textos més antics sobre dracs, veiem què en deien els be [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Cris Barti 
Miquel Orozco (Cardedeu)