@cris_barti
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
Marta Cordomí Forns 
ANC Cardedeu (Cardedeu)
Francesc Esbrí 
Miquel Orozco (Cardedeu)
Alfons Torres (Carrer La Penya)
 
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)