@danirangil
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
Jordi Nadal Cantó 
ANC Cardedeu (Cardedeu)
Marta Cordomí Forns 
Francesc Esbrí 
Miquel Orozco (Cardedeu)
Dani Cebrián López (Cardedeu)
Alfons Torres (Carrer La Penya)