@frida
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
Marta Cordomí Forns 
ALBERT OROZCO (C/ SOL)
Francesc Esbrí 
Can Canturri (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)