@frida
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
Marta Cordomí Forns 
Jordi Esbrí (Cardedeu)