@mariona
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Francesc Esbrí 
Jordi Esbrí (Cardedeu)
ALBERT OROZCO (C/ SOL)